The Pixies Announce Tour (w/ Austin Date) | 9/22 at Austin Music Hall


Pixies Tour Dates:

9/7, Philadelphia, PA (Tower Theatre)
9/10, Nashville, TN (Ryman Auditorium)
9/13, Atlanta, GA (Fox Theatre)
9/17, Kansas City, MO (Uptown Theatre)
9/18, Tulsa, OK (Brady Theatre)
9/19, Dallas, TX (Verizon Theatre)
9/20, Houston, TX (Verizon Wireless Theatre)
9/22, Austin, TX (Austin Music Hall)
9/24, Mesa, AZ (Mesa Amphitheatre)
9/25, Las Vegas, NV (The Joint)
9/26, San Diego, CA (RIMAC Arena)